Beba sijede kose

Brzo suzbijanje eksplozije, takoðer u ranoj fazi diseminacije, uèinkovit je element osiguranja industrijskih ureðaja u kojima je eksplozija va¾na, u zatvorenom prostoru ili nepotpuno zatvorena. Brzo otkrivanje poveæanja tlaka u ureðajima je sam po sebi osnovni element koji olak¹ava izbjegavanje eksplozije.

Osnovna zadaæa HRD sustava je sprijeèiti stvaranje visokog tlaka tijekom eksplozije, èime se smanjuje razaranje u gradnji, smanjuje vrijeme zastoja, ali se prije svega pobolj¹ava sigurnost ljudi. HRD sustav slu¾i za osiguranje spremnika i silosa koji sadr¾e pra¹kaste tvari, mlinove, mije¹alice, filtracijske sustave, su¹are i mnoge sliène industrijske ureðaje.Svaki sustav, koji bi trebao funkcionirati ispravno i veæ, trebao bi biti izra¾en ogranièenim elementima, tlaènim i optièkim senzorima koji se nalaze u strojevima i proizvodnim halama, kontrolnom sustavu i hrd boci koja sadr¾i tvari za ga¹enje.Metoda djelovanja raèuna na dimenziju i promjenu indikacija te na blisku i va¾nu reakciju. Detekcija eksplozije provodi se zahvaljujuæi kori¹tenju senzora tlaka, detektora iskre i plamena. Kada se pojave plamenovi ili iskre ili oblici, kada porast tlaka prema¹i maksimalno prihvatljivo podruèje sigurnosti, podaci se odmah ¹alju centru za upravljanje, koji je odgovoran za obradu oglasa i, ako je potrebno, otvaranje ventila cilindra koji sadr¾i kemikaliju. Nakon pokretanja djelovanja kontrolnog organizma, kemikalije za ga¹enje se prskaju pomoæu posebnih mlaznica, koje djeluju vrlo brzo i uèinkovito kako bi sprijeèile eksploziju. Najva¾nija znaèajka koja karakterizira HRD sustav je vrijeme reakcije, koje u trenutku otkrivanja porasta tlaka do atomizacije tvari postoji u milisekundama.