Blagajnu lijeenika

Uredbom ministra financija, koju je dobio u stanu od 1. o¾ujka 2015. godine, propisana je obveza kori¹tenja blagajne za osobe koje pru¾aju pravnu pomoæ klijentima. Te æe razmjene takoðer ukljuèivati porezne savjetnike pored odvjetnika. Meðutim, oni se neæe primjenjivati na javne bilje¾nike. Opæenito, registarske blagajne ¹tite korisnike koji obièno ne dobiju potvrdu o kori¹tenju usluga. Mobilni fiskalni uredi su posebno namijenjeni odvjetnicima i poreznim savjetnicima.

Potisnuta nacrtom obvezne registracije fiskalne registracije, koju je predlo¾ilo Ministarstvo financija, ukljuèivat æe pravne i medicinske profesije, ukljuèujuæi stomatolo¹ke, kozmetièke, gastronomske i mehanièke profesije. Iznos zaraðenog prihoda po godini vi¹e se neæe raèunati. Njihov æe sluèaj biti izjednaèen s novim profesijama, koje je taj cilj mnogo prije ukljuèio u odr¾avanje. Do sada, odvjetnici su raspu¹teni zbog potrebe kori¹tenja blagajne ako njihova godi¹nja zarada ne bi prema¹ila dvadeset tisuæa zlota.Sorta koja se koristi u rijeèima znaèi da æe svi odvjetnici koji pru¾aju usluge za fizièke osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost morati ih registrirati u fiskalnim iznosima, bez obzira na moguænost plaæanja.Olak¹avanje stoga uvodi zakonodavca za one koji ¾ele raditi na trgu pravnika. Ako poènete nuditi pravne usluge tek 2015. godine, odvjetnici æe biti smijenjeni s prisile imovine iz blagajne dva mjeseca u svibnju, kada æe poèeti ispunjavati na¹e usluge.Ministarstvo osigurava da porezni obveznici koji se registruju u svojim blagajnama vraæaju znaèajniju dozu svojih tro¹kova. Stoga to dobro djeluje i na sigurnost trgovine koju pru¾aju odvjetnici, kao i na sigurnost potro¹aèa. Na poslu poziva da od 1. o¾ujka 2015. svi korisnici odvjetnièkog ureda mogu zatra¾iti izdavanje raèuna koji æe pru¾iti pravnu pomoæ.Ako su to javni bilje¾nici, neæe se morati registrirati u kolièini usluga, veæ samo kao aktivnosti ukljuèene u ulazu u repozitorij.