Blog o medunarodnoj politici

Green Coffee 5KGreen Coffee 5K Priprema energetskih mršavljenja s ekstraktom zelene kave uz maksimalnu dozu

U meðunarodnoj politici postoji diplomatski jezik koji je obilje¾en tradicijom i igrom izra¾avanja. No, osim toga, on broji èitav niz izraza, koji u prikrivenom modu odra¾avaju namjere govornika. Morate ih moæi èitati u ispravnom postupku, ¹to nije jednostavno za primatelje.Politièari iz bogatih zemalja objavljuju javne govore i poruke upuæene slu¹ateljima s drugih jeziènih podruèja. Tumaè igra veliku ulogu u posljednjem obliku. Od njega ovisi primanje poruke. Ne samo da mora dobro poznavati jezik govornika, veæ bi trebao imati i velike informacije o osjetljivoj kvaliteti i meðunarodnim odnosima.

Koja se metoda prevoðenja u diplomaciji osobito koristi?Najbolji naèin prevoðenja takvih govora je konsekutivno prevoðenje. Oni se ne dogaðaju redovito, to jest, paralelno s tvrdnjama, nego u prekidima izmeðu kraæih ili duljih dijelova teksta. Tumaè je previ¹e zadatak da sa¾me fragmente slu¹ateljima, uzimajuæi u obzir njihovu opæu svrhu i nagla¹avajuæi najva¾nije èimbenike. Tada nije popularan, jer svaki jezik sadr¾i idiome, ili fraze koje se ne mogu prevesti doslovno, djeluju na naèin sposoban za bilo koji kontekst. Jezik diplomacije obiluje razlièitim metaforama i opæenitostima, koje uzastopna tumaèenja moraju ogranièiti na doslovniji oblik, dostupan korisnicima na dalekose¾noj razini. Istodobno, uzastopna tumaèenja ¾ele postojati aktivna od prekomjerne interpretacije.

Tko bi trebao izvr¹iti prijevod?

izvor:

Prevoditelji ¾ele biti ozbiljno skloni trenutnoj analizi sadr¾aja, odabiru najva¾nijih informacija, konstruiranju sintaktièkog izraza i vjernom odra¾avanju stvarne namjere govornika. Zbog toga prevoditelj ima veliku odgovornost u svom radu na meðunarodnoj sceni. Konsekutivno prevoðenje u hladnim uvjetima provode struènjaci s vrijednim iskustvom. Oni sadr¾e stvorene metode pamæenja sadr¾aja ili pisanja u organizaciji kratkih znakova za neke rijeèi ili simbola koji oznaèavaju intonaciju, nagla¹avanje ili nagla¹avanje kljuènih rijeèi. Zahvaljujuæi tome, oni daju svoje mi¹ljenje o dinamici dopu¹tenoj za okus govornika.I ovo konsekutivno prevoðenje je usmeni prijevod, zgusnut i stoga obièno kraæi od drugog teksta, odra¾avajuæi su¹tinu sadr¾aja i misaone linije govornika i njegove namjere.