Definicija pedagogije za samoobrazovanje

Kao ¹to je poznato - u dana¹nje vrijeme, kako bi se zadovoljile potrebe tr¾i¹ta rada koje do¾ivljavaju dinamièke promjene, treba uzeti sve oblike samoobrazovanja. Oni takoðer ukljuèuju, izmeðu ostalog, sve vrste tro¹kova i razvoja. Takoðer one koje izdaju uredi za rad, kada su takoðer zanimljive komunalne usluge.

Ovi teèajevi ukljuèuju i obuku za upoznavanje s osnovnim pitanjima vezanim za novi softver ili opremu koja je korisna u raznim profesijama. Na primjer - program za trgovinu odjeæom ili hranom, & nbsp; mo¾emo uputiti na relevantne teèajeve, ako razmi¹ljamo o polo¾aju u podruèju usluga.

Odakle su uvjeti? On uopæe ne privlaèi sada¹njost - ba¹ kao i moæ tra¾itelja posla, tako da postoje mnogi ¹efovi koji shvaæaju pogodnosti ovoga svijeta, ¹to pru¾a moguænost razvoja za sve potencijalno zainteresirane. U posljednjem trenutku, uvod u vje¹tine ponuda za posao u velikim stvarima nije luksuz.

Usluga fiskalne kase mo¾da se ne èini kao vrhunac na¹ih snova i ¾eljeli bismo odmah krenuti na treninge poput "upravljanja ljudskim resursima" ili neovisnog upravljaèkog tipa, iako bismo trebali imati da u svakom poslu moramo proæi kroz hijerarhiju i postupno napredovati.

Bez obzira na to, postoji lanac trgovina, prosjeèna tvrtka ili velika zapadna korporacija - gore spomenuti zakon primjenjuje se svugdje. ©to, meðutim, olak¹ava na¹u promociju? Nesumnjivo - ulaganje u vlastiti razvoj, savr¹eno percipirano ako je stvoreno u privatnom podruèju. Ne radi se o ¹krtosti poslodavaca, veæ o njihovoj sklonosti da s povoljnim oèima gledaju zaposlenike koji su nadahnuti, koji imaju inspiraciju da samostalno prevladaju "preèke", bez poticaja odozgo prema dolje i pro¹irenih ruku.

Zaposlenik koji tra¾i zaposlenje na trenutnim te¹kim i filtriranim ljudima na tr¾i¹tu nakon ¹to je èuo ovo pravilo, trebao bi ulagati u osobni tok ¹to je br¾e moguæe. A odatle, ne samo zbog puta potencijalne promocije ili ukljuèivanja u dobru profesiju, nego i zbog buduæe izgradnje imovine, ali i njezine uloge i ¹irenja profila vje¹tina i sposobnosti. Upravo su ti odnosi pobijedili jednostavnim ¾ivotopisom, bez "boènih" recepata, izvan puta standardnog ¹kolskog i sveuèili¹nog obrazovanja.