Definicija stranica pozicioniranja

Postoji veliki dru¹tveni pritisak na moæ nas da posjedujemo najistaknutije rezultate u drugim sferama ¾ivota. Ogroman interes za profit i samoostvarenje ostaje u nama.Na¾alost, nisu svi sposobni nositi se sa zahtjevima koje postavlja okoli¹. Pojavljuju se strah i psihièka napetost, koje poku¹avamo smanjiti na drugi naèin.

Ima mnogo zdravih metoda za smanjenje stresa - svatko bi trebao pronaæi svoj pravi put.Meðutim, ¾elimo se roditi najkraæim putem ili ovisno¹æu. Najèe¹æe ovisnosti odnose se na uporabu ¹tetnih stimulansa - ovisnosti o alkoholu, drogama ili lako u velikim dru¹tvima, civilizaciji: od hrane, raèunala, kupovine, kockanja.

Jedna od najopasnijih, ozbiljnih posljedica ovisnosti je alkoholizam. Ta se ovisnost ne odnosi samo na osobu koja je izravno ovisna - to je drama za cijelu obitelj.Kompulzivna konzumacija alkohola ima tendenciju naru¹avanja ljudske kognitivne funkcije, mentalnog ukoèenosti, mentalnog i vanjskog o¹teæenja zdravlja.Ovisnik o alkoholu pije redoviti put - suprotno uvjerenjima, doza ne mora biti valjana. Va¾nost je ponovljivost i èinjenica da nakon nekog vremena ovisnost odreðuje naèin ¾ivota, ali je va¾no primijetiti uznemirujuæe simptome i uzeti terapiju u jednom trenutku.

Lijeèenje ovisnosti & nbsp; je jaèe od poèetka. Ne bez zadatka je velika odluènost i mi¹ljenje igre od ovisne osobe, samo u ekstremnim sluèajevima, pu¹tanje iz mre¾e ovisnosti je moguæe, ali uz podr¹ku struènjaka. Trenutno postoje mnogi centri koji nude savjetovanje, psiholo¹ku podr¹ku i uèinkovite terapije ovisnosti. Istra¾ivaèi su istra¾ili problem i razjasnili mehanizme ovisnosti, ¹to znaèi da je uèinkovitost djelovanja savr¹ena.

Vrijedno je pru¾iti struènu pomoæ u suoèavanju sa stilom neovisnog ¾ivota.