Fiskalna usluga pisaea

®elite li razviti posao? Odluèite li otvoriti i trebati novu opremu? Zapamtite, ako ne ¾elite biti problem u naslovu riznice, obratite pozornost na posljednju opremu koju kupite. Morate znati da kupnjom fiskalnih pisaèa, oni zahtijevaju da zadovoljite zahtjeve, bez njih mo¾ete koristiti duge probleme.

Mnogi razlièiti poduzetnici razmi¹ljaju o tome gdje bolje kupiti fiskalni pisaè. Je li moguæe u¹tedjeti mnogo novca i kupiti ga online ili u tvornici. Dobro je znati da ako ¾elimo u¹tedjeti novac, mo¾emo se izlo¾iti kasnijim teèajevima i problemima koje na¹ pisaè neæe zadovoljiti zadane zahtjeve. Zapamtite da kada tra¾ite fiskalni pisaè, mo¾ete pronaæi mnogo tvrtki, ali potvrdite da li æe ponuðeni pisaèi zadovoljiti va¹e zahtjeve. Ne zaboravite kupiti kraków fiskalne pisaèe od ovla¹tenih distributera. Bilo bi da prodajno mjesto istodobno nudi servisne usluge u sluèaju kvara ureðaja.

Da biste pravno proveli pisanje na fiskalnom pisaèu, morate ispuniti dodatne uvjete:

Mora se dogovoriti u:- financijski modul i fiskalna memorija ugraðeni u valutu, ne mogu ¾ivjeti memoriju u obliku sredi¹njeg sustava,- pisaè raèuna,- dva zaslona osiguravaju stalno oèitavanje.

Mora imati fiskalnu memoriju koja je trajno ugraðena u posudu. Potrebno ga je ugraditi u izgraðeni centar s trajnom tvari. Fond mora u spomen zabilje¾iti najmanje 1830 fiskalnih izvje¹æa dnevno, 200 hitnih nula memorije, 30 moguænosti za promjenu iznosa poreza. Signalizacija zavr¹etka tijekom snimanja je nu¾an faktor. Ona mora osigurati za¹titne mjere koje æe sprijeèiti uklanjanje zapisa zatvorenih u zapisima memorije. Svaka bi fiskalna blagajna trebala biti osigurana peèatom, kako bi bila stara ako je prekr¹ena. Mre¾na baterija, mre¾na baterija, baterija ili akumulator moraju dati najmanje 200 potvrda ispisa za dva dana bez potrebe za elektriènom mre¾om. Njegova struktura mora biti prilagoðena tako da ne mo¾e dovesti do pogre¹nog izraèuna kupnje i iznosa porezne obveze.