Igre s blagajnom

Vivese Senso Duo Shampoo

Prihvaæanjem ulaza u duæan ili frizerski salon moramo dogovoriti veliki popis odgovornosti. Prikaz i ureðenje stana su jedini, ali najveæi dio ovog popisa je formalnost u Poreznoj upravi.

Svaki poduzetnik koji, kao dio svoje energije, nudi proizvode i pomagala, mora dobiti fiskalni d¾ep. Jo¹ prije nekoliko godina to je bio izuzetan tro¹ak. Danas se najjednostavniji ureðaji mogu dobiti za nekoliko stotina zlota.

Prilikom odabira odreðenog modela, moramo procijeniti na¹e potrebe. Za vozaèa koji pru¾a usluge prijevoza putnika najpovoljnija je mobilna blagajna, au prodavnici za odrasle ispit æe proæi fiskalni terminal. Ponuda na tr¾i¹tu je jaka, ali vrijedi voditi raèuna o jednoj stvari: nije vrijedno u¹tedjeti novac na objektima poput blagajne po niskim cijenama. Tada æe biti iskori¹ten èak desetak sati dnevno, a posljednji je vrlo va¾an pri podmirenju raèuna s naslovom riznice.

Kupnja novita novaca stoga nije sve. Takoðer se vr¹i registracija i servis ureðaja. Prvi se odvija u tri faze. Fiskalna blagajna trebala bi se u poèetku prijaviti Poreznom uredu, a zatim podvrgnuti postupku fiskalizacije i konaène obavijesti Poreznom uredu. Ako tra¾i uslugu, svi investitori moraju navesti stalnu, povremenu tehnièku provjeru blagajne. To je cilj èija se neispunjenje mo¾e pripremiti nametanjem novèane kazne od strane Poreznog ureda.

Drugo pitanje koje se ne mo¾e zanemariti jest izvje¹æe iz blagajne. To je va¾na informacija koja je osnova za obraèun poreza. Tvrtke izraðuju dnevno i mjeseèno izvje¹æe. Svi oni generiraju sa¾ete podatke o prometu i iznose poreza za odreðeno razdoblje.

Struènjaci nagla¹avaju da prije poèetka rada sve formalne aspekte vrijedi asimilirati i ... imati kratki prst!