Kri aljka za mentalno zdravlje

Ljudska psiha je iznimno suptilna i podlo¾na vanjskim idejama kao ¹to je jake emocije, ozljede ili traumatska iskustva. Na¾alost, izlo¾enost stresu neæe se izbjeæi u tim uvjetima. ©to trebate uèiniti kako biste ¹to du¾e ostali u dobrom mentalnom zdravlju?

Idealno rje¹enje je psihoterapija. To je kvalifikacija skupa tehnika koje djeluju ili olak¹avaju lijeèenje raznih bolesti i problema koji se temelje na mentalnoj prirodi ljudskog biæa. ©to je druga psihoterapija od strogo medicinskog lijeèenja? Pa, kori¹tene psihoterapijske tehnike temelje se na meðuljudskim kontaktima. Psihoterapiju dobiva uglavnom tijekom lijeèenja neurotskih poremeæaja (takoðer poznatih kao anksiozni poremeæaji i poremeæaja osobnosti. U sluèaju kada se bolesnik ne ¾ali na tajni poremeæaj i potrebna mu je neèija pomoæ, preporuèuje se kori¹tenje psihosocijalnog savjeta.

Prije posjeta psihoterapeutu, vrijedi se uvjeriti da æe ciljevi doæi do poèetka psihoterapije. Njezine prve pretpostavke ukljuèuju, prije svega, ideju mijenjanja pona¹anja i stavova pacijenta i poveæanje njegove emocionalne kompetencije, npr. Podizanje samopo¹tovanja, pa¾nju na bavljenje profesijom ili razlièite strahove, podizanje razine samokontrole, bolje uspostavljanje meðuljudskih odnosa, pobolj¹anje izvje¹tavanja o okoli¹u razvijanje vje¹tina suradnje, kao i pobolj¹anje vlastite motivacije za djelovanje u svim vrstama aktivnosti.

Psihoterapija koju nudimo je kvalitetna pomoæ koja se mo¾e koristiti u bilo kojoj kriznoj situaciji. Ako se borite s brojnim promjenama raspolo¾enja, razni strahovi ometaju va¹e normalno funkcioniranje, osjeæate tjeskobu, koja vam ne dopu¹ta da zaspite, zabrinuti ste zbog osobnih ili posebnih toèaka, tako da neæete u¾ivati u svom postojanju, doðite k nama. Zahvaljujuæi va¹im putovima, vratit æete se u uspje¹an ¾ivot.