Krmna taksi innova

ProEngine UltraProEngine Ultra Učinkovit način smanjenja potrošnje goriva i brige o motoru u automobilu

Du¾nost je poreznog obveznika da programira tzv. Robnu bazu na fiskalni iznos. Va¾no je to uèiniti sami ili pomoæu savjeta usluge. Blagajna blagajne trebala bi biti programirana robna baza podataka, koja bira, izmeðu ostalog, tvrtke pojedinaènih materijala i usluga koje poduzetnik prodaje. Takve toèno stavljene marke takoðer se ispisuju na izvorniku, kada i na kopiji fiskalnog raèuna.

Na¾alost, zakon nije definiran u posljednjoj ulozi, kako ne bi stvorio pote¹koæe korisnicima blagajne. Mnogi od njih ne ¾ele vrlo ¹iroku bazu dobara, a takoðer bi ¾eljeli izbjeæi probleme s poreznom upravom. Porezna uprava mo¾e pokazati nedostatke u programiranju blagajne, kada dru¹tva odreðenih proizvoda ili usluga neæe biti propisno specificirana.

Prilikom uvoðenja tvrtke u bazu podataka o robama, potrebno je na putovanju provesti hardverske moguænosti va¹e fiskalne blagajne. Pojedini modeli blagajne imaju razlièit broj znakova koji se mogu unijeti. Èini se da je ministar financija posljednji koji svaki opis proizvoda ili usluge primjenjuje na njegovu identifikaciju. Previ¹e generièkih imena ne ispunjavaju zakonske zahtjeve u podruèju postojanja baze blagajne za robu.

Pitanja kapaciteta robne baze i pomoæ blagajne posebno su va¾na za one poduzetnike koji nude mnogo razlièitih dobara ili nude razlièite usluge. Upravo materijali i usluge, mnogo vi¹e programiranja u robnoj bazi plus va¾nija je potrebna kapaciteta prostorija blagajne. I kao ¹to znamo, uredbom od 14. o¾ujka 2013. u vezi s blagajnama, navodi se da "potvrda treba ukljuèivati, izmeðu ostalog, naziv proizvoda ili usluge koji ide uz jednostavnu identifikaciju". Na kraju se time uklanjaju situacije u kojima æe porezni obveznici poslu¾ivati nazive odreðenih grupa proizvoda / usluga, ali ne i imena pojedinih proizvoda / usluga.

Ukratko, pri stvaranju fiskalne novèane baze trebate uèiti samo s nekoliko boja u suvremenoj materiji, a prije svega s pravnim zahtjevima. Njihov ozlogla¹eni neuspjeh, kontrola poreznog ureda, sigurno je imao neke lo¹e posljedice koje bi bilo koji poduzetnik ¾elio izbjeæi. Ne¹to manje restriktivni su propisi za male poduzetnike, kao dokaz lokalnih trgovina, koje ne trebaju vrlo precizno navesti nazive prodanih proizvoda, primjerice nije potrebno koristiti naziv p¹enièno pecivo ili pecivo s makom i samo rolu, kolaè, naravno s logom odgovarajuæe kolièine porez na odreðeni proizvod.