Lijekovi n neuroza

Neurotski poremeæaji (kolokvijalno nazvani neurozi postali su èesta pojava u novije vrijeme. To je rezultat popravka va¹eg razmi¹ljanja. Veæ smo svi lako i èesto nam nedostaje vremena za odmor, odmor i regeneraciju. I kada prepoznati takve poremeæaje jedni pored drugih?

simptomiNervozni simptomi èesto su popraæeni somatskim simptomima. Obièno su to glavobolje, bolovi u stomaku i osjeæaji. Mo¾e ¾ivjeti i nedostatak osjeæaja, osjeæaj nestvarnosti, lupanje srca, pa èak i male simptome epilepsije. Èesto se takvi simptomi pojavljuju samo u stresnim situacijama. Najèe¹æe, meðutim, pacijenti shvaæaju situaciju iz sada¹njosti, da njihove tjelesne reakcije nemaju dovoljno smisla. Meðutim, te¹ko ih je rije¹iti.

fobijeNeurotski poremeæaji obièno dolaze u kontakt s bogatim fobijama. Pacijent se boji odreðenih situacija, jer njegovo tijelo reagira na "zanimljiv" i drugaèiji naèin. To dovodi do pogre¹ke u motivaciji, energijama koje treba poduzeti, padu blagostanja i stalnom osjeæaju nervoze. Do posljednjih lo¹ih deèki èesto se ¾ale na probleme sa spavanjem, pa èak i na nesanicu.

izvor:

lijeèenjeNajbolja metoda u djelovanju neuroze je psihoterapija. Daje mu svoj vlastiti psihijatrijski ured u Krakowu. U sluèaju neurotskih poremeæaja, "kognitivno-bihevioralna" terapija donosi najbolje rezultate. Zahvaljujuæi tome, va¾no je prekinuti "zaèarani krug". Pacijent, u skladu s psihijatrom, analizira razlièite situacije iz svog ¾ivota, tijekom kojih se bavio simptomima neuroze. Zahvaljujuæi tome, centar se smanjuje i pacijent se upoznaje s jednom stvari. Farmakolo¹ko lijeèenje takoðer je neophodno u odabranim sluèajevima. Meðutim, sami lijekovi neæe u potpunosti pobolj¹ati stanje pacijenta za 100%. Samo psihoterapija u mije¹anju s farmakolo¹kim tretmanom æe dati odgovarajuæe, dobre rezultate.