Modna revija london

U subotu je napravljena izlo¾ba najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao mnogo gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to su dizajneri pripremili za pridru¾enu sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija znaèila je u najmlaðem trenutku i sve je pro¹lo glatko. Na tretmanu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Za njihovu su primjenu kori¹tene potpuno stare i osjetljive tkanine s brzim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su bile u potpunosti pripremljene za kukièanje. Na njih su utjecale i èipke, romantiène haljine i bluza s ukrasima i vezenim bikinijem. Za novu odjeæu, dizajneri su za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene kape s valjanim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i dobrim cvijeæem.Nakon emisije zavr¹ena je aukcija lijepe vjenèanice, pripremljene posebno za novu borbu. Haljina je prodana osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, prodano je mnogo odjeæe iz najnovije kolekcije. Dohodak od ove dra¾be bit æe dan na¹em siroti¹tu. Mora se naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite dobre i zdrave akcije. Njezin je poslodavac vi¹e puta davao vlastite èlanke na aukciju, a predmet dra¾be bio je èak i posjet pravoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi kuæi brzo poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da ime razmi¹lja o uspostavi e-trgovine, u kojoj bi zbirke, osim u stacionarnim, bile jednostavne.Va¹ modni brand je jedan od najveæih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. Ima neke tvornice u svakoj zemlji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, ukljuèujuæi najbolje krojaèe, krojaèe i dizajnere. Svako malo ovaj brand pi¹e zbirke u skladu s drugim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije su, naravno, vrlo cijenjene ¹to se i prije poèetka trgovine, oni koji su veæ spremni ujutro prepu¹taju velikim redovima. Ove zbirke idu istog dana.Proizvodi nove tvrtke dugi niz godina u¾ivaju veliko priznanje meðu kupcima, vi¹e na kraju iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona se ne spu¹ta, da ne spominjemo mnoge nagrade koje je dobila, a koje nude da su èlanci najsavr¹eniji razred.

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna odjeæa Wroclaw