Modni dizajner iz toruna

Pro¹le subote, on je show najnovije zbirke lokalnih proizvoðaèa odjeæe. Konferencija je privukla veliki broj gledatelja koji su vidjeti ¹to su dizajneri uèinili u poèetku sezone. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Rafinirana predstava bila je najte¾a èinjenica i punina se odvijala bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U njihovom su polo¾aju kori¹tene samo pouzdane i prozraène tkanine niskih, ¹arenih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹im novinarima najbolje su odgovarale prozraène, ¹arene maksi suknje u vrijednosti za kukièanje. Meðu njima, utjecaj su prouzroèili i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu, dizajneri su za ¾ene, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene kape s velikim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèane haljine, stvorena posebno za modernu situaciju. Haljina je predana osobi za koju sam mislila da je anonimna. Osim toga, prodano je i nekoliko odjevnih predmeta iz najmodernije kolekcije. Prihod od te dra¾be bit æe utro¹en na privatno siroti¹te. Mora se naglasiti da ime ¾eljno podr¾ava razne dobre i cjelovite akcije. Njihovi bi vlasnici vi¹e puta ostavili na¹e proizvode na prodaju, a mjesto prodaje bilo je èak i posjet drugoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe se najnovija kolekcija uskoro stiæi do poduzeæa poèetkom svibnja. Osim toga, on je najavio da æe naziv raèunala razmatra otvaranje poslovanja u kojem æe biti osim handlach miruje vidljive zbirke.Samostalno odjeæa tvrtka je jedan od najpopularnijih odjevnih proizvoðaèa u kraju. Tu je malo od svih tvornica u svijetu. Ona zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi u dana¹njem prije svega puno najboljih krojaèi, krojaèica i dizajnera. Povremeno brand koji èini zbirki u skladu s vodeæim poljskim dizajnera. Ove zbirke pasu tako ¹iroko popularan da je èak i prije otvaranja trgovine, spremni u jutro veæ proizvode kilometar redove. Ove zbirke implementirati ovaj jednostavan dan.Materijali trenutne marke iz mnogih brzih godina u¾ivaju veliko priznanje meðu potro¹aèima, vi¹e u odjelu, kada i u inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne odustaje od spominjanja samih nagrada koje je postigla, a koje provjeravaju da su rezultati najvi¹e kvalitete.

Pogledajte na¹u trgovinu: jednokratna odjeæa Gdynia