Obvezna blagajna za odvjetnike 2015

Uvedena je obveza postojanja registarske blagajne za osobe koje prodaju ¾ene za rad fizièkih osoba koje ne obavljaju djelatnost. Koriste se raèuni blagajne, izmeðu ostalih evidenciju i dobar izraèun poreza. Kojim kriterijima bi trebala udovoljavati registarska blagajna kako bi mogla biti iu trgovini i pomoæi?

Dobra blagajna uspostavljena je uredbom ministra gospodarstva od 27. kolovoza 2013. Ovo pravo izdvojeno je na internetskoj stranici Zakona od 16. rujna 2013. godine. 1076, a odnosi se na zakone i tehnièke uvjete koje trebaju fiskalne kase. Va¾no je spomenuti i karakteristiène znaèajke - blagajna mora biti opremljena satom koji oznaèava datum i datum plaæanja za robu ili uslugu, treba prouzroèiti nepromijenjeni jedinstveni broj u memoriji, takoðer mora trajno zabilje¾iti velièinu i ukupnu vrijednost otkazanih raèuna.Isto tako, kada se radi o uspjehu drugih ureðaja, ovdje se takoðer mora provesti redoviti tehnièki pregled. Ako blagajna radi bez ikakvih problema, prva pada toèno dvije godine od trenutka fiskalizacije blagajne. Na kraju revizije predstavljen je daljnji pregled za sljedeæe dvije godine. Zahvaljujuæi tome, fiskalni æe se iznos obaviti mudro i bez ikakvih problema.Prodaja blagajni zainteresirani su za desetke vlastitih tvrtki. Trgovaèke blagajne su ovla¹teni distributeri svih na¹ih proizvoðaèa. Kod kuæe, oni bi takoðer trebali ponuditi uslugu. Kupac koji kupuje novac ne mora biti u blizini. Svaki prodavatelj bi trebao biti u stanju pravilno savjetovati o tome ¹to æe biti kao blagajna u naèinu na koji se vode kampanje. Naravno, svatko shvaæa da je jo¹ jedan sef namijenjen za taksi, drugi za odvjetnièki ili lijeènièki, a drugi za duæan. Tro¹ak blagajne je podijeljen, izmeðu ostalog iz njegove ljestvice i broja dodatnih funkcija koje ima. Takve dodatne funkcije i pribor, na primjer, auto punjaè za valutu, koji æe slu¾iti svim osobama koje obavljaju usluge prijevoza. Za tvrtke se preporuèuju blagajne s èitaèem barkoda i skladom s mjerama trgovine. Proizvoðaèi blagajne takoðer nalaze da su njihove ponude va¾ne u mre¾i.