Piktogram opasnosti od eksplozije

PsorilaxPsorilax - Poboljšajte stanje kože i pobijedite s psorijazom!

Opasnost od eksplozije na radnom mjestu ili na razlièitim javnim mjestima ne mo¾e se umanjiti. Graðevinsko pravo u takvim stanovima zahtijeva brojnu za¹titu od eksplozija, a ne mo¾e se smatrati uzroènikom ozbiljne tragedije. Apartmani sa specifiènom izlo¾eno¹æu moguænosti eksplozije ukljuèuju razne trgovine i proizvodne hale. Sve je tu da je problem povezan s nesreæom: zapaljivi plinovi èuvaju se iz boca velikih kapaciteta, izvora vatre, èesto nedovoljne ventilacije. Sve je to zbog moguænosti eksplozije.

Potrebno je poduzeti dodatne mjere opreza u gore opisanim poljima. Redovite revizije organizacije i pojava bilo kakvih nedostataka na redovnoj osnovi su vrlo znaèajne. Ako se, na primjer, èetkice koriste u elektriènom motoru, u njemu æe biti velika iskra, desetak puta te¾a nego u normalnom radu. Takoðer ukljuèujemo detaljnu kontrolu svih cilindara i spremnika koji sadr¾e zapaljive alkohole i tvari. Propusni cilindar s eksplozivnim plinom mogao ga je vrlo lako napuniti sa sobom na kraju koji se pridru¾io eksploziji. Iako se plinovi obièno moraju kombinirati s zrakom u odreðenoj koncentraciji kako bi se omoguæila eksplozija, jo¹ uvijek nije dopu¹teno ignorirati tu toèku.

Drugi problem u sigurnosti je uporaba posebnih svjetiljki, kao i prekidaèa za svjetlo. Svaka rasvjeta osvjetljenja uzrokuje da iskra skoèi u prekidaè, na dobit poveæane potro¹nje energije svjetiljke u glavnoj fazi svog polo¾aja. To govori i za ¾arulje sa ¾arnom niti za fluorescentne svjetiljke. Takva iskra je dovoljna da pokrene eksploziju u prisutnosti zapaljivog plina. Kori¹tenje posebnih svjetiljki i prekidaèa otpornih na eksploziju u velikoj mjeri ogranièava ovaj rizik, ali najva¾nije pitanje je sigurno skladi¹tenje plinova i zapaljivih i eksplozivnih tvari.