Potvrda 8805

Obveza èuvanja kopija raèuna je lo¹a za mnoge poduzetnike. Trebate imati kopije za potrebe Porezne uprave pet godina.

Nakon ¹to je transakcija dovr¹ena, izvr¹avaju se dvije potvrde - i originalna kopija, koju zatim mora podnijeti tvrtka koja ju je izdala. Kopije raèuna s fiskalnog pisaèa obièno su u obliku dugaèkih papira. Takvo rje¹enje prikuplja se s relativno velikim te¹koæama. Prije svega, on ide u sluèaj u kojem poduzetnik mora pohraniti tisuæe peciva u svom asortimanu. Zajedno nisu trajni jer mogu brzo izblijedjeti, primjerice pod utjecajem sunèeve svjetlosti, tako da moraju biti adekvatno za¹tiæeni od ¹tetnih èimbenika.

Od samog poèetka tvrtke se dobro ula¾u u fiskalni ureðaj novitus deon e koji sprema kopiju potvrde u elektronièkom obliku. Takvo rje¹enje olak¹ava prikupljanje takvih informacija na precizan naèin. Umjesto tisuæa role, jedna memorijska kartica je dovoljna. Takoðer mo¾ete kopirati podatke na druge medije koji æe ih za¹tititi.

Elektronske kopije raèuna s fiskalnog pisaèa imaju i druge velike prednosti. Prije svega, oni æe omoguæiti dosta ¹tednje. Iako kupnja pisaèa s takvim prijedlogom nije najslabiji tro¹ak, to æe uvijek pomoæi da se dugoroèno smanje tro¹kovi. To je prije svega sluèaj jer je va¾no odustati od kupnje papira.

Ulaganje u moderno jelo zasigurno æe biti puno praktiènih stvari iz perspektive poduzetnika koji provode vi¹e aktivnosti, koji svakodnevno tro¹e nekoliko desetaka ili nekoliko stotina raèuna. U ovom sluèaju, nabava i odr¾avanje papira s kopijama potvrda je pod velikim optereæenjem, ¹to negativno utjeèe na tro¹kove kampanje i uèinkovitost rada.

Blagajne i pisaèi s moguæno¹æu elektronièkog spremanja raèuna, isto izvorno rje¹enje, koje treba uzeti u obzir pri kupnji ove vrste posuða za poslove tvrtke. Takvi su pisaèi korisni u mnogim trgovinama. Ista su jela posveæena poslovima velikih trgovina, ali i manjim tvrtkama, pa je va¾no odabrati rje¹enje koje æe zadovoljiti potrebe poznate ustanove i istovremeno neæe biti preskupo.