Pravila sigurnosti raeunala

Poznati proizvoðaèi opreme koji se igraju u potencijalno nepovoljnim uvjetima - èesto oni kojima prijeti eksplozija - uèinite to prema ATEX certifikatu. Ovaj se izraz primjenjuje na kupce takve opreme uz jamstvo tr¾i¹ta da su predmetni proizvodi udobni i trajni.

ATEX propisiPrijem i ponudu ATEX certifikata odreðuje Europska direktiva 94/9 / EC. U travnju 2016. bit æe izmijenjena novim informacijama 2014/34 / EU.Svi primjenjivi ATEX propisi primjenjuju se na pitanja povezana s elektriènom i mehanièkom opremom. ©tovi¹e, ka¾u da rijetko kontroliraju morske, kopnene ili povr¹inske instalacije.ATEX certifikati nazivaju se opremom koja se stjeèe za skladi¹tenje, prijenos i stvaranje i za¹titu energije. Ovi strojevi i pribor takoðer su pokretni kada su i kontinuirani. Oprema koja se koristi na europskim sajmovima, koja imaju ATEX certifikat, jamèi - i operateri i vlasnici tvrtki koji rade na njima da su estetski ugodni i dostupni za uporabu.

Skupine opremeI sada¹nja i buduæa - na snazi u direktivi definirane su dvije skupine opreme. Prva ¹kola su kamere koje se obraðuju u rudnicima. Druga verzija je bilo koja druga oprema koja hoda u potencijalno lo¹im uvjetima.Sustavi za otpra¹ivanje u sustavu ekstrakcije pra¹ineSve vrste instalacija koje koriste proizvoðaèi drvnih proizvoda i lakova moraju se prilagoditi sustavima otpra¹ivanja u atexu, odnosno sustavu otpra¹ivanja koji je zajednièki s atex savjetima. Velike se tvrtke prepu¹taju zbog sigurnosnih razloga, kao i presti¾ koji mu daje takav certifikat. Takvi ureðaji jamèe da eksplozivne smjese neæe biti opasne po ¾ivot. Strojni parkovi i ATEX certifikati su funkcionalni i rade dugo vremena.Ovi strojevi znaèajno smanjuju rizik od eksplozija u postrojenjima protiv pra¹ine, u kojima nastaju reakcije i fenomeni koji su nesumnjivo: iskre, akustièna energija ili elektrièni udari. Smanjuju rizik od elektrostatièkog pra¾njenja i pregrijavanja opreme.