Prijevod slika

Sve va¾nija aktivnost na vrijeme, jer u svijetu primjeæujemo sve veæe kretanje dokumenata i izmeðu gostiju i poduzeæa, a jo¹ uvijek moramo odustati od velikog broja meðunarodnih transakcija, oni igraju drugaèiji naèin prevoðenja dokumenata s jednog jezika na drugi. Svakako mo¾emo razlikovati nekoliko naèina prevoðenja profesionalnih prevoditelja.

Bez ukljuèivanja prijevoda koji se obièno pi¹u, takoðer imamo konferencijski i simultani prijevod, ili jednostavno odgodimo jezik dijaloga iz filmova i tekstova iz raèunalnih planova.

Ako vam je potreban raspored zbog toga tko mo¾e imati pojedinaène prijevode, onda mo¾emo odrediti prve struène prijevode. Tijekom proizvodnje nad njima nijedna nadle¾nost nije potvrðena posebnim dokumentima ili slu¾benim dozvolama. Mo¾da je vrijedno, meðutim, da bi tim koji prima prijevod takvih tekstova ili jedan prevoditelj bio struènjak ili imao mnogo informacija o odreðenoj temi. Tamo ne bi trebalo biti kvalificiranih lingvista i trebalo bi postojati prostor za korektore i savjetnike, kao ¹to su odvjetnici, IT struènjaci ili in¾enjeri. U odnosu na prirodu odreðenog dokumenta, koji vlasnik nosi da bi ¾ivio na svom jeziku, postoji i praktièna pomoæ lijeènika ili praktiènijeg tumaèa.

Ako govorimo o novom naèinu prevoðenja, tj. Prisegnutim prijevodima, u posljednjem sluèaju, njihov prijevod treba dati samo zakletim prevoditeljima koji su jedan od takozvanih javnih upravitelja. Oni uzimaju potrebna znanja i slu¾bene potvrde o suglasnosti za odreðeni predmet. Mo¾e predstaviti sveuèili¹nu diplomu, zavr¹en teèaj ili ispit. Obavezno je izvr¹iti prijevod na novi jezik takvih tekstova, ukljuèujuæi sudske i procesne dokumente, potvrde i ¹kolska pisma.

U naèelu, prijevod dokumenata i publikacija odnosi se na sva podruèja. Meðutim, meðu njima je moguæe odrediti nekoliko najkarakteristiènijih podruèja, ¹to je najjaèa potra¾nja. Postoje, na primjer, tipièni pravni tekstovi, kao ¹to su ugovori, presude i notarski zapisi, ili stvarna konferencijska interpretacija va¾nih svjetskih dogaðaja. Mogu biti prisutni ekonomski i, osim toga, ekonomski prijevodi.Odreðuju se barem svi trgovinski dokumenti, tehnièke i IT publikacije, kao i medicinski tekstovi.