Prijevod znanstvenog elanka

Prijevod dokumenta je sam po sebi prilièno velik. Ako trebamo prevesti bilo koji tekst, ne samo da moramo uzeti u obzir "nauèene" rijeèi i skupove, veæ i imati znanje o mnogim idiomima koji su karakteristièni za sve jezike. Èinjenica je da ¾ena koja pi¹e tekst u engleskom stilu ne stvara je na èisto "akademski" naèin, veæ koristi svoje specifiène tipove i dodane idiome.

U ugovoru s posljednjim, da osoba globalne internetske mre¾e jo¹ uvijek postaje sve popularnija, èesto postoji potreba za prevoðenjem web stranica. Na primjer, ako stvorimo web-lokaciju s kojom ¾elimo doprijeti do vi¹e primatelja, moramo je pripremiti u nekoliko jeziènih verzija. Prilikom prevoðenja sadr¾aja web-mjesta, na primjer na engleskom i na¹em jeziku, morate imati ne samo sposobnost prevoðenja, veæ i moguænost definiranja svojih uvjerenja i opisa koji se u izvorniku ne mogu prevesti. Kako onda èeka implementacija? Prijevodimo sadr¾aj bilo koje web-lokacije na engleskom jeziku za uslugu Google prevoditelja. Dok æe opæi smisao èlanka biti saèuvan (moæi æemo pogoditi o èemu se radi, logièki slijed reèenica i sintaksa neæe biti dovoljni. Postoji jo¹ jedan jer Google prevoditelj odabrani èlanak prevodi u vrijednost "rijeè za rijeè". U poslovanju, dakle, nismo ono ¹to treba napisati profesionalnu, vi¹ejeziènu web stranicu na temelju tog razumijevanja. Buduæi da tumaè prakticira najbr¾u & nbsp; buduænost, èovjek neæe zamijeniti stroj. Èak i najprikladniji softver nema moæ apstraktnog razmi¹ljanja. Isto kao ¹to i upravlja, mora se izvoditi prema logici èovjeka, prenesenom na odabrani programski jezik. Stoga, èak i najbolje aplikacije za prevoðenje èlanaka zaostaju za profesionalnim web prevoditeljima i vjerojatno æe uvijek biti brze. Ako ikada postoji napredni alat s ponudom logiènog i apstraktnog "razmi¹ljanja", onda æe to biti zemlja na¹e civilizacije. Ukratko, u projektu pouèavanja dobrih prevoditelja trebate napraviti odgovarajuæe didaktièke sadr¾aje, koji ne samo da poduèavaju prijevode "rijeè za rijeè", veæ i podr¾avaju uèenje apstraktnog razumijevanja odreðenog jezika.& Nbsp;