Propisi za blagajne 2015

Zajedno s pravom na zemlju iz 2014., subjekt èija prodaja na fizièkim osobama koje ne obavljaju djelatnost i pau¹alni poljoprivrednici ne prelazi 20.000 PLN godi¹nje nije prisiljen bilje¾iti prodaju u uredima za registraciju. Kako su se ti recepti promijenili? Je li naznaèena blagajna u ugostiteljskim objektima?

Od 2015. godine navedeni propisi prestaju se koristiti za glave malih barova, prostorija s pripremljenom hranom i separeima s "fast food". Prilikom ispitivanja primjenjivih odredbi, ovo jednostavno nije povezano s subjektima koji nude ugostiteljske usluge u velikim ugostiteljskim objektima. Takoðer je rijeè o onima koji sezonski predstavljaju na¹e usluge. Slièna stvar je iu sluèaju subjekata koji preporuèuju pripremu hrane za vanjske korisnike.U kontaktu s promjenom propisa u 2015. godini, svi obveznici koji se bave gastronomskim uslugama obvezni su svakodnevno koristiti blagajnu prilikom prodaje. U sada¹njem polo¾aju nema mjesta za velièinu prostora, da li postoji tada veliki restoran, ili mali bar, bez obzira radi li sezonski ili cijele godine. Iznos ostvarenog prihoda jo¹ nije znaèajan.Pomoæ bi se trebala posvetiti èinjenici da je zakonodavac razmi¹ljao o stanju uvoðenja takvih kolièina u gastronomsku sferu. Stoga je blagajna u gastronomskom podruèju trebala biti zakljuèena najkasnije do 1. o¾ujka 2015. godine. Do posljednjeg dana, blagajnu je trebalo brzo protratiti, programirati, spremno proizvesti i prijaviti poreznom uredu. & nbsp; U blagajni bi trebala biti ugraðena i & nbsp; ugostiteljska programska oprema s novim stopama PDV-a za bogate kategorije.

U uspjehu pru¾anja ugostiteljskih usluga, ako do 31. prosinca 2014. porezni obveznik nije prekoraèio limit prometa (20.000 PLN, blagajna je morala uæi u vlastiti posao najkasnije 1. o¾ujka 2015. godine. Meðutim, kada je porezni obveznik s malom gastronomijom pre¹ao ogranièenje prometa za rje¹enje iz blagajne prije 1. sijeènja 2015., ali ne u prosincu, nego u studenom, fiskalni je iznos morao biti uveden do 1. veljaèe 2015. godine.Putovanje takoðer zaslu¾uje obvezu ulaska u blagajne za mjesta za jelo otvorena nakon 1. sijeènja 2015. godine. Sada, u tim podruèjima, blagajna treba biti zakljuèena u roku od 2 mjeseca, poèev¹i od kraja mjeseca u kojem je stvorena prva gastronomska usluga.