Separator pjene

Ureðaj za sakupljanje pra¹ine napravljen prema informacijama atex (atex pra¹ina nalazi se u filtarskoj, vreæastoj konstrukciji, s lanèanim transporterom, dizajniran za srednje i velike instalacije otpra¹ivanja s jednostavnim pro¹irenjem iz perspektive.

Te¾e frakcije sirovine su odvojene posebno u ekspanzijskoj komori sakupljaèa pra¹ine. Pra¹kasti proizvod se dostavlja preko lanèanog transportera na dio rotacijskog ventila, uzrokujuæi ispu¹tanje teme izvan tlaka izvan filtera.

Tijekom svakodnevnog rada pra¹ni se zrak dovodi kroz glavni cjevovod. Zatim se pra¹ni zrak dovodi u kolektor pra¹ine. Na prolazu do filtra nalaze se nepovratni ventili, koji su jednostavni kada skupljaè pra¹ine radi svaki dan. Zatvaranje zaklopke se nastavlja na dan iskljuèivanja ventilatora.

Kada se zrak nalazi u ulaznoj komori sakupljaèa pra¹ine, on se ve¾e za ekspanziju, ¹to uzrokuje da te¹ke frakcije dosegnu dno lijevka. Materijal sakupljen u lijevku za sakupljanje pra¹ine se preko lanèanog transportera nudi na mjesto sakupljanja materijala. Ispod mjesta sakupljanja materijala nalazi se rotirajuæi ventil koji uzrokuje praznjenje materijala izvan spremnika pra¹ine bez tlaka. Frakcije koje nisu odmah pale na dno filtera ¹alju se na èahure filtra. Nakon zavr¹etka filtar vreæica, svje¾i zrak dolazi do izlaznog kanala iz kolektora za pra¹inu.

Na glavi svih modula nalazi se regenerativni ventilator, 1,1 kW ili, opcionalno, 2,2 kW, koji omoguæuje proèi¹æavanje vreæica stvaranjem struje zraka s obrnutim smjerom strujanja, zajedno s instaliranim slijedom. Motor regenerativnog ventilatora ima koènicu koja sprjeèava talo¾enje ventilatora nakon zavr¹etka, ¹to maksimizira uèinkovitost procesa èi¹æenja i smanjuje razinu buke. Ventilator za regeneraciju radi uglavnom na 50 Hz, ¹to je pogodno za motor od 1,1 kW. Meðutim, va¾no je poveæati uèinkovitost ventilatora za èi¹æenje do 60 Hz, ¹to je moguæe s opcionalnim motorima od 2,2 kW. Filterske vreæice u sakupljaèu pra¹ine èiste se u fazi proizvodnje (on-line kada i nakon iskljuèenja.