Sigurnosna pravila vatrometa

Tema sigurnosti na radnom mjestu je atex ekstrakcija pra¹ine, ATEX (ATmosphere EXplosible ATEX je pravni dokument Europske unije, koji govori o standardima koje moraju ispunjavati proizvodi koji se uzimaju u blizini opasnih, uglavnom izlo¾enih na poèetku.

Money AmuletMoney Amulet Najbolji način privlačenja bogatstva i životne sreće

Trenutno, sva jela na tlu Europske unije su opasna i treba se slo¾iti s ATEX savjetima. Prije svega, ATEX nameæe vrstu materijala koji se koristi, kao i kori¹tenu konstrukciju. Ureðaji koji daju ove upute oznaèeni su CE simbolom. Proizvoðaè je odgovoran za razvrstavanje opasnosti i dodjeljivanje oznaka za odreðeni proizvod. Sakupljaèi pra¹ine su ureðaji koji se ¹iroko koriste u industriji. Uglavnom su namijenjeni prikupljanju èestica fine pra¹ine. Izmeðu ostalog, preporuèuju se za obradu metala tijekom bru¹enja, doradu odljevaka, bru¹enje, poliranje. Koriste se sakupljaèi pra¹ine i za obradu drva, toènije za usisavanje pra¹ine i za rukovanje pra¹kastim materijalima, uglavnom kemijskim prahovima. Postoji èitav postupak ocjenjivanja sukladnosti robe u tekstu eksplozivne sigurnosti. Obièno takvo ocjenjivanje provodi neovisno prijavljeno tijelo. Tijekom razdoblja ocjenjivanja sukladnosti izraðuje se sva tehnièka dokumentacija koja sadr¾i, izmeðu popisa direktiva s kojima je ureðaj prikladan, popis dokumenata koji su uzeti u obzir pri izradi ureðaja. Dokumentacija treba sadr¾avati i sljedeæe podatke: èvrstoæu i kvalitetu ureðaja, maksimalnu povr¹insku temperaturu ureðaja, primjenu za¹tite od eksplozije. ATEX bi se trebao prilagoditi uvjetima odreðenog ureda i postaviti na velièinu svojih financijskih i logistièkih ponuda te ponude ljudskih resursa. Tro¹ak primjene ATEX direktive relativno je nizak u usporedbi s prijetnjama uzrokovanim eksplozijama.