Subiekt program za pohranu

Svatko od nas je, ili barem trebao imati, osobu u kojoj te¾ini raèunala igraju u svakodnevnom ¾ivotu svakog pripadnika zapadne civilizacije. Oni su praktièki sveprisutni, ¹to, s jedne strane, mo¾e ovisiti o na¹oj vlastitoj tehnologiji i razlièitim posljediènim napretcima u smislu kvalitete i kolièine pisanih èlanaka.

Veæ neko vrijeme postoje jo¹ vi¹e impulsno generiranih planova i aplikacija, koji se, posebno slobodni, izra¾avaju iznimno uèinkovito u svakodnevnim aktivnostima.Sam digitalni program za pohranu podataka je digitalni pomoænik, èija je misija slu¾enje mu¹karaca u inventarnoj dokumentaciji i registraciji trgovanja ili potro¹nje robe, ovisno o vrsti uskladi¹tenih proizvoda. U modernom postu razmotrit æemo koje uvjete bi program trebao ispuniti da bi bio prikladan za nas.Iznad svakoga treba zapamtiti intuitivno i pravo suèelje za kori¹tenje koje ne ometa èak ni korisnike koji su svi laici za raèunala. Sve funkcije softvera trebaju biti pa¾ljivo i jasno obja¹njene, vjerojatno neæe biti sumnje u njihov rad. To je kraj jednostavnog rada.Kako bi takav softver trebao postojati? Za njegov rad bilo bi va¾no prikupiti podatke o robi koja je na snazi u skladi¹tu i dodijeliti ih ozbiljnim kategorijama. Program bi trebao biti ureðen na pozicijama koje omoguæuju postizanje odgovarajuæih izraèuna za materijal te¾ine, velièine ili cijene pojedinih artikala i njihovih vlastitih vrijednosti, koje su za njih bile osnovne. Bez sumnje bi bilo lijepo vidjeti sortiranje tekstualnih podataka.Kao nova dama koja treba jednostavno prenijeti sve podatke putem e-maila, ili ih pocijepati na pogone za olovke. To je nu¾no jer uvijek ima mnogo èasopisa i bilo bi od velike pomoæi osigurati da svaki od njih ima potpuni kontakt s bazom podataka.Mislim da je ovaj èlanak bio koristan za svakoga tko je htio znati ¹to bi trebao biti program za pohranu.