Tehnolo ki napredak i tr i te rada

Jedan od najva¾nijih elemenata u mu¹kom stanu je i vrijeme prijetnje njegovog najdjelotvornijeg kori¹tenja kada mo¾emo. To onda rezultira ne samo osobnim, veæ i va¹im radom, ¹to nam daje malo slobodnog vremena. Na primjer, dok radimo svoj pojedinaèni posao, nastojimo osigurati da se sva sudjelovanja u njoj proizvode odluèno i sa ¹to manje vremena. U takvim trenucima vrijedi razmi¹ljati o tehnolo¹kom napretku i skupim rje¹enjima koja nam daju novi dan.

Buduæi da je ugostitelj, uèinkovito upravljanje vremenom dvostruko je va¾nije od veæine industrija. Restoran djeluje na blisko mi¹ljenje i sliku kroz kontakt s klijentom, kao i kao profesionalno napravljena usluga, koja slu¾i ukusno jelo. Okus hrane gubi se, ali na mjestu, jer ga moramo èekati predugo. Vrijedi ulagati u normalan softver koji pojednostavljuje cjelokupnu logistiku na¹e kuhinje. Stoga treba razmotriti sustave kao ¹to je gastro pos program. Dakle, tu je i mobilna aplikacija, kao i svi virtualni objekti omoguæujuæi vam da upravljate vlastitom trgovinom s puno kontrole. Njegove osobine brzo se uoèavaju prilikom naruèivanja, ¹to automatski ulazi u kuhinju bez intervencije konobara. Ovisno o tome kako je va¹ ureðaj postavljen za pokretanje restorana, poruke na¹ih narud¾bi mogu iæi van. Kurir koji dostavlja hranu na telefon æe znati za sljedeæi teèaj prije nego ¹to stigne do odr¾avanja i preuzet æe narud¾bu. U¹teda vremena je tada kljuèni razlog za¹to biste trebali staviti svje¾inu u jednostavnu, te¹ku ulogu koja vodi malu gastronomiju.

Dopustite klijentima da osjeæaju da su glavni junaci va¹eg poslovanja. Poka¾ite im da brinu za svoje vrijeme i daju im obrok br¾e nego ¹to zami¹ljaju. Cijeli proces izvoðenja akcije moæi æe se kasnije pratiti iz bilo koje prostorije, èak iu samoj tvornici. O svakoj komponenti moæi æe se razmi¹ljati - narud¾be, provedba, financije, jela i dodatna mi¹ljenja. Poslovna kontrola postaje najmanji problem. Korisnici neæe koristiti samo pogodnosti. Pobolj¹anjem restorana posebno æe biti zadovoljni zaposlenici. Rad je jaèi nego ikad. Ulaganjem u tehnologije, preuzet æete konkurente.