Tehnologija oblikovanja plastike

Metalurgija je danas polje koje ne samo zaokru¾uje postupke oblikovanja plastiènih masa, veæ i makrostrukturu. Na kraju toga, obièno se izvode pokusi na metalografskim mikroskopima.

Mikroskopija je dio koji se pojavio prije nekoliko stotina godina. Meðutim, samo ovisno o mladoj razlièitoj metodi, mikroskopi su kori¹teni u metalurgiji. Danas ih je potrebno tijekom knjige s in¾enjerskim materijalima. U ovom je podruèju metalografski mikroskopi iznimno velik, koji se, izmeðu ostalog, koriste za tra¾enje metalnih defekata ili njihovih otkriæa. Dakle, postoji metoda slikanja koja se prenosi na neprozirne uzorke. Za metalografske mikroskope mo¾emo ukljuèiti, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koji idu na analizu strukture atomske faze i svjetlosnim mikroskopima, razlikuju se manjim poveæanjem. Promatranja provedena kori¹tenjem ovih alata izuzetno su va¾na jer zahvaljujuæi tome mo¾emo otkriti novu metodu mikroprekura u robi, tj. Njihovoj inicijaciji. Takoðer je moguæe izraèunati fazni udio i, ¹tovi¹e, toèno odreðivanje pojedinih faza. Zahvaljujuæi tome, takoðer mo¾emo procijeniti broj i vrstu inkluzija, kao i mnoge druge va¾ne èimbenike s metalur¹kog gledi¹ta. Na primjer, èesto mikroskopska promatranja novo stvorenog materijala omoguæuju odreðeno promatranje strukture materijala, tako da u buduænosti mo¾emo izbjeæi mnoge ne¾eljene kvarove.

Kori¹tenje metalografskim mikroskopi je izuzetno va¾no, jer je zahvaljujuæi k to mo¾e brzo pronaæi materijalne nedostatke. Meðutim, vrijedno je da je usluga ove vrste opreme komplicirana. Iz ovog razloga iskustvo bi trebalo obavljati samo kvalificirane osobe.