Test trudnoaee je 9 dana od spolnog odnosa

Ljudi koji tra¾e dijete, a vi¹e oni koji se boje trudnoæe, osim testa trudnoæe, poku¹avaju sami pronaæi simptome koji potvrðuju da li oni sami iskljuèuju zabrinutost (ili moguænost da pokriju. A ¹to su ti znakovi? Kada ih mo¾ete pronaæi? Osnovni i dodatno najvidljiviji simptom je nedostatak razdoblja. Meðutim, ne predstavlja za¹to stres na dionice - ka¹njenja u menstruaciji, èak i vi¹ednevna, mogu pru¾iti mnogi èimbenici, ukljuèujuæi tjeskobu i nedostatak. S druge strane, meðutim, redovita menstruacija ne sprjeèava ulazak u trudnoæu. To se svodi na to da trudnice takoðer menstruiraju do tri mjeseca nakon oplodnje. Pretpostavimo, meðutim, da poku¹avamo dobiti potomstvo, nema vremena, tako da postoji test trudnoæe s dva veselja. ©to visoko?

Postoje situacije kada buduæe mame imaju simptome trudnoæe veæ u prvom tjednu oplodnje. Meðutim, obièno se javljaju nakon otprilike mjesec dana. Njihov najveæi intenzitet javlja se na kraju prvog tromjeseèja, ili oko 10-tog tjedna, a prolaze na stranicama 20. Evo popisa simptoma koje mo¾ete (i ne morate! Oèekivati u ranim tjednima trudnoæe: \ t

Osjetljive i bolne dojke. U tijelu trudne ¾ene postoje mnoge hormonske promjene koje se ¾ale na buduæi plan pripreme koje nosimo ne samo na va¾nu imovinu djeteta u posljednjih 9 mjeseci, veæ i na drugi odgoj. Stoga, na poèetku istezanja mlijeènih ¾lijezda, dojke mogu rasti i bradavice su jaèe i tamnije.Muènina i povraæanje. To pokazuje najèe¹æi i ra¹ireni simptom trudnoæe. Posebno su problematièni u ranim jutarnjim satima, a mogu trajati i do nekoliko sati. Obièno se ¾ene ¾ale na njih u prvoj trudnoæi (ali i ovdje postoje odstupanja od iznosa - moj roðak je bio savr¹en samo jednom s rado¹æu i misli mi, i jednom se nije osjeæao muèno. Lijeènici nisu 100 posto sigurni, ¹to èini simptom jutarnje muènine. Primijetili su, meðutim, da je njihova ozbiljnost mnogo popularnija meðu ljudima koji rastu u stalnom stresu i stresu.Promjena apetita. Naravno, nitko nije stran od takvih simptoma kao ¹to su poveæan apetit, ili bilo kakve promjene u okusu. Èinjenica da ¾elimo formirati se u obliku da jedemo sve ¹to gosti na na¹oj ulici do hladnjaka i èinjenicu da se odjednom vrlo dobro plaæa mje¹avina haringe s ukiseljenim krastavcima i Nutelom su hormonalne promjene u poljskom organizmu.

Kada sam je uvijek oznaèavao u ranijim dijelovima unosa, svi se simptomi trudnoæe ne moraju pojavljivati. Nije jedinstveno reèeno da æe se svi opisani simptomi pojaviti. Postoje ljudi koji su jako pogoðeni neugodnostima povezanim s ranom trudnoæom, ali postoje (i èesto dovoljno sluèajevi u kojima se trudnoæa praktièki savr¹eno podnosi. Zato ne kupujte filmove i serije koji nas uèe da gnojidba znaèi stalno povraæanje, promjene raspolo¾enja i nesvjestice od va¾nog dana oplodnje. Jer svaka osoba je blagoslovljeno stanje na posve nov naèin.