Trinokularni stereoskopski mikroskop

Hitna rasvjeta koja se provodi u visokim zgradama i radnicama takoðer u javnim zgradama smatra zadatkom da nam pomogne s rje¹enjima iz zgrade, buduæi da je naselje tamno, gdje je prijetnja i igre tradicionalna rasvjeta ne stvara iz novih razloga.Prema propisima, svaka zgrada mora biti opremljena s ugradnjom rasvjete u sluèaju nu¾de, ako se u centru smatraju svakim danom vi¹e od 5 osoba.

Svjetiljke za rasvjetu u nu¾di moraju omoguæiti pronala¾enje puteva za bijeg, èak ni u obliku kada je mrak, ali i kada je u objektu veliki vrtlog dima. Svjetiljke za rasvjetu u nu¾di moraju pokazivati opremu za spa¹avanje ¾ivota, plinske maske i opremu za ga¹enje po¾ara.Svjetiljke za rasvjetu u sluèaju nu¾de trebale bi se, u skladu s propisima, povremeno provjeravati u sluèaju uni¹tenja ili izgaranja ¾arulja. Proizvoðaèi uoèavaju svjetiljke za kontrolu frekvencije, ali na¹i propisi ka¾u da se takva revizija ne mo¾e provesti manje od jednom godi¹nje. Svake godine u godini takoðer je potrebno provjeriti nisu li svjetiljke o¹teæene te jesu li baterije koje pokreæu sigurnosnu rasvjetu o¹teæene, natopljene ili imaju novi kvar. Potrebno je provjeravati rad svih rasvjetnih sustava jednom godi¹nje. Osobe koje su odgovorne za odr¾avanje zgrade trebale bi takoðer provoditi mjerenje intenziteta osvjetljenja kao prijetnju i jednom godi¹nje izraditi protokol o postojanju rasvjete u nu¾di.Svjetiljke za hitnu rasvjetu se dodaju ne samo u poznatim zgradama i znanostima, nego neke takoðer koriste takvo svjetlo u pojedinaènim kuæama. Iako se ka¾e da bi svatko trebao znati put u postrojenju, ako se ne¹to lo¹e dogodi, izbije po¾ar i na glavi imamo lijekove, a pronala¾enje izlaza nije tako jednostavno. Za rasvjetne ¾arulje koristi se mnogo LED ¾arulja niskog napona, ali i fluorescentne svjetiljke i rasvjeta sa ¾arnom niti. Cijene takvog sustava hitne rasvjete ovise o vrijednosti kori¹tenih materijala i ega koliko ¾arulja i elemenata rasvjete ¾elimo stvoriti kod kuæe. Hitna rasvjeta se obièno instalira na najva¾nijim mjestima, kao ¹to su ulazna vrata, stepenice, kupaonica, kao i krovni lijek. Ljudi koji se nalaze u aparatima za ga¹enje po¾ara, aparatima za ga¹enje po¾ara trebali bi osvijetliti ¾arulje za sluèaj nu¾de. Ovako æete osvijetliti rje¹enje na terasi, ako lijekove mo¾ete uzeti s terase.