Vakuumsko pakiranje kobasica

Neki svjesni potro¹aèi se pitaju o èemu je rijeè o vakuumskom pakiranju? Naravno, smatraju se i tvornièki zatvoreni proizvodi, najèe¹æe prehrambeni proizvodi, tako da meso, kobasice i mlijeèni proizvodi zadr¾e svoju trajnost i dodatno nisu osjetljivi na le¾anje. Sve su vakuumski pribor za pakiranje dostupni i kao dodatna oprema za kuænu uporabu.

Opæenito govoreæi, vakuumsko pakiranje je za¹tita hrane od zraka, koja je najèe¹æe glavni uzrok propadanja hrane. Vakuumsko pakiranje prehrambenih proizvoda upotrebom posebnih vakuumskih vreæica ili vakuumskih spremnika za koje se preporuèuje vakuumski pribor za pakiranje (vakuumske brtvila ili pakeri, u sluèaju vakuumskih podatkovnih spremnika za kuænu uporabu mogu biti korisne ruène pumpe za olak¹avanje vakuumskog zatvaranja spremnika .

Rezanje dovoda zraka kod usisavanja hrane pogoduje oèuvanju strukture, boje i arome. Vakuumska ambala¾a takoðer produljuje vrijeme èuvanja hrane. U uspjehu artikala, koji se trebaju staviti na sobnu temperaturu, rok trajanja takvih plodova mo¾e se produ¾iti èak èetiri puta - u uspjehu kruha od 2-3 dana vrijeme èuvanja se produ¾uje na 7-8 dana, za rastresite proizvode, poput kave ili èaja razdoblje èuvanja od 2-3 mjeseca je do 12 mjeseci. Odabrani modeli mesa, koji se nose u hladnjaku, zahvaljujuæi upotrebi vakuum pakiranja mogu se postaviti do 60 dana. Zamrznuti proizvodi, èija izdr¾ljivost obièno dosti¾e 6-12 mjeseci, nakon vakuumskog pakiranja mo¾e se za¹tititi u zamrzivaèima do 26 mjeseci.

Iako se vakuumsko pakiranje uglavnom koristi za skladi¹tenje hrane, valja upamtiti da æe odjeæa sigurno biti odgojena u odreðenim vakuumskim vreæicama. U ovom primjeru, usisavanje zraka iz vreæice smanjuje volumen pohranjenih predmeta, dakle vakuumsko skladi¹tenje odjevnih predmeta koji èine sustav za njegovo skladi¹tenje u znaèenju s malom povr¹inom.