Zatvaranje preostalog poduzeaea

U sluèaju da ¾elimo likvidirati tvrtku ili zatvoriti podru¾nicu, moramo se baviti ne samo stvarima koje se odnose uglavnom na djelatnost, veæ i na blagajnu. Nije va¾no zaboraviti na to, iako ga prepoznajemo kao ¹pijuna koji kontrolira na¹u trgovinsku vrijednost i koji æe dati sve znanje Poreznom uredu kada se pojavi takav problem.

http://hr.healthymode.eu/hear-clear-pro-2-najbolji-slusni-aparat/

Blagajna i prekid rada? Ovo istra¾ivanje vjerojatno su tra¾ili mnogi poduzetnici. Opseg du¾nosti poreznih obveznika izraðen je u Zakonu ministra financija od 14. o¾ujka 2013. u mislima o blagajnama. Inaèe, odredbe reguliraju cjelokupni ¾ivotni vijek blagajne, èak i od elementa njegovog polo¾aja kod proizvoðaèa. Oni reguliraju sam proces isporuke i servisiranja takve blagajne. I to je ono ¹to je potrebno za prouèavanje propisa: potrebno je napraviti dnevni i periodièni financijski izvje¹taj, u roku od 7 dana od zavr¹etka rada blagajne, moramo vratiti zahtjev voditelju porezne uprave da proèita memoriju blagajne. Takoðer moramo podnijeti zahtjev èelniku poreznog ureda za odjavu blagajne s popisa. Na kraju, uz pomoæ servisera, èitamo sadr¾aj memorije blagajne tako ¹to æemo napraviti izvje¹æe o naplati za svako razdoblje rada blagajne. To treba uèiniti u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Uredba zahtijeva od nas da sastavimo protokol za èitanje sadr¾aja memorije blagajne.Kao ¹to mo¾ete pretpostaviti, u izvje¹æima se planira usporedba onoga ¹to je proèitano iz blagajne s onim ¹to je upravljao u mjeseènim ili tromjeseènim izjavama. Kako bi se izbjegla neugodna situacija, veliki projekt æe biti tiskanje izvje¹æa za vrijeme prodaje, koje æete kombinirati s PDV prijavama. Iskoristit æete priliku da napravite ispravku ako ste negdje napravili pogre¹ku.Takoðer je va¾no napomenuti da prilikom podno¹enja zahtjeva voditelju ureda o radu na èitanju fiskalne memorije, pru¾amo informacije jesu li, kao porezni obveznici, crpili iz pomoæi za fiskalnu blagajnu. Jo¹ uvijek moramo ispuniti deklaraciju o kori¹tenju blagajne. Ako je iznos tretiran manje od 3 godine, moramo vratiti naknadu koju smo koristili prilikom kupnje blagajne.Kao ¹to mo¾ete vidjeti, zavr¹etak posla i financijski ured je veliko poduzeæe koje æete morati poduzeti. Ako bi se dovr¹enje radova, a time i likvidacija blagajne, dogodilo za manje od tri godine, trebalo bi nam vratiti olak¹anje koje su dobili u fiskalnoj blagajni.